Contact

Head

Dr. Rokshana Parvin

Associate Professor

Office Phone: 63620

Cell Phone: 01711045804

Email: rokshana.parvin@bau.edu.bd & mithundvm@gmail.com